‘Οροι Χρήσης

Εισαγωγή 

Το απόρρητο των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας nikoskaranikas.gr , είναι πολύ σημαντικό για εμάς και είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία του. Η πολιτική μας εξηγεί πως θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.
Η συναίνεση σας στη χρήση των cookies σε συμφωνία με τους όρους της πολιτικής μας κατά την πρώτη σας επίσκεψη στην ιστοσελίδα, μας επιτρέπει την χρήση cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. 

Ποιοί είμαστε
Η ιστοσελίδα μας (nikoskaranikas.gr ) 

Η nikoskaranikas.gr μέσα από την ιστοσελίδα της nikoskaranikas.gr  προσφέρει εξειδικευμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες. Η χρησιμοποίηση των υπηρεσιών της nikoskaranikas.gr, αποτελεί έμπρακτη ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης. 

Συλλογή προσωπικών πληροφοριών 

Οι παρακάτω τύποι προσωπικών πληροφοριών μπορούν να συλλέγουν, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν: 

Σε περίπτωση όπου επιθυμείτε να αποκαλύψετε οποιαδήποτε προσωπικές πληροφορίες κάποιου τρίτου ατόμου ή εταιρείας, θα πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου / εταιρείας, σχετικά με την κοινοποίηση και την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών του, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. 

Χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών 

Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται στην επιχείρηση nikoskaranikas.gr χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που ορίζονται από αυτή την πολιτική στις σχετικές σελίδες της ιστοσελίδας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες για τους παρακάτω σκοπούς: 

Οι ρυθμίσεις απορρήτου σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιορίσουν τη δημοσίευση των πληροφοριών σας στην ιστοσελίδα μας και μπορούν να διαμορφωθούν χρησιμοποιώντας τον έλεγχο απορρήτου στην ιστοσελίδα. 

Δεν θα διοχετεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες χωρίς τη συναίνεση σας σε κανένα τρίτο μέρος ή σε οποιαδήποτε εμπορικό τμήμα τρίτου μέρους. 

Κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών 

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ή στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα προς εκτέλεση εργασιών για την επιχείρηση σας, σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους μας, όπως απαιτείται για τους σκοπούς που αναφέρει η παρούσα πολιτική και για την παροχή προς εσάς των καλύτερων ποιοτικά δυνατών υπηρεσιών. 

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές μας πληροφορίες: 

Επίσης όπως αναφέρεται στην παρούσα πολιτική, δεν θα παρέχουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα μέρα. 

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων 

Η παρούσα ενότητα ορίζει την διαδικασία και την πολιτική διατήρησης προσωπικών δεδομένων, που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις σχετικά με τη διατήρηση και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων. 

Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιοδήποτε σκοπό δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο διάστημα είναι απαραίτητο για αυτό το σκοπό. 

Συνήθως διαγράφουμε προσωπικά δεδομένα που εμπίπτουν στην παρακάτω κατηγορίες και την αντίστοιχη ημερομηνία/ώρα 

 1.  
  1.  
   1.  
    1. προσωπικά δεδομένα τύπου θα διαγράφονται και

παρά τις υπόλοιπες διατάξεις που προβλέπει η παρούσα ενότητα, θα διατηρήσουμε έγγραφα (μεταξύ των οποίων και ηλεκτρονικά έγγραφα) που περιέχουν προσωπικά δεδομένα 

 1.  
  1.  
   1.  
    1. στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο. 
    2. αν θεωρούμε ότι τα έγγραφα μπορεί να σχετίζονται με οποιαδήποτε νομική διαδικασία σε ισχύ και 
    3. με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας (μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου) 

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας 

H nikoskaranikas.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του πελάτη και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η nikoskaranikas.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία συμπληρώνει ο πελάτης στην ιστοσελίδα ή αποστέλλει αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, ενημέρωσης, οικονομικούς και φορολογικούς. Ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία μας προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού ή την διαγραφή του. H nikoskaranikas.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχει αποστείλει ο πελάτης για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της.  

Κατά την επίσκεψη σας στις σελίδες της nikoskaranikas.gr ή σε επικοινωνία σας με την εταιρεία μας, ώστε να ενημερωθείτε για προϊόντα και υπηρεσίες μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κείμενο μηνύματος κλπ.). Tα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της nikoskaranikas.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.  

Η προσκόμιση προσωπικών δεδομένων εκ μέρους του πελάτη, σημαίνει ότι συναινεί ώστε τα δεδομένα αυτά να δύναται να χρησιμοποιηθούν από υπαλλήλους, εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις της nikoskaranikas.gr για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Η nikoskaranikas.gr ταυτόχρονα απαιτεί από υπαλλήλους, συνεργάτες και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του να παρέχουν στον πελάτη της nikoskaranikas.gr το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. 

H nikoskaranikas.gr δηλώνει ότι, θα λάβει τις απαιτούμενες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για να αποτραπεί η απώλεια, κακή χρήση ή αλλοίωση των προσωπικών σας δεδομένων. 

Ταυτόχρονα, με τη αποδοχή των Όρων Χρήσης, αποδέχεστε ότι η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς μη ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου. 

Τροποποίηση Πολιτικής 

Η nikoskaranikas.gr μπορεί να ενημερώνει την πολιτική της κατά καιρούς δημοσιεύοντας μία νέα έκδοση στην ιστοσελίδα. Θα πρέπει περιστασιακά να ελέγχετε τη σελίδα ώστε να σιγουρευτείτε ότι κατανοείτε οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική αυτή. Μπορεί να ενημερωθείτε για αλλαγές στην πολιτική της nikoskaranikas.gr μέσω email ή μέσω ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων στην ιστοσελίδα. 

Τα δικαιώματα σας 

Μπορείτε να ζητήσετε από την εταιρεία nikoskaranikas.gr να σας δωθεί, οποιαδήποτε πληροφορία τυχόν διατηρείται. Η παροχή τέτοιων πληροφοριών υπόκειται στα παρακάτω: 

 1. στοιχεία εταιρείας / τιμολογίου και 
 2. την παροχή επαρκών στοιχείων ταυτοποίησης σας ή της εταιρείας σας. 

Η nikoskaranikas.gr μπορεί να παρακρατήσει αυτού του είδους τις πληροφορίες για επιτρεπόμενη από το νόμο περίοδο. 

Ενημέρωση πληροφοριών 

Μπορείτε να ενημερώσετε την επιχείρηση nikoskaranikas.gr για τις πληροφορίες σας, σε περίπτωση που αυτές χρειάζονται ενημέρωση ή διόρθωση. 

Cookies 

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies. Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μία σειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται μέσω ενός διακομιστή και αποθηκεύεται στον περιηγητή. Το αναγνωριστικό κατόπιν αποστέλλεται πίσω στο διακομιστή κάθε φορά που ο περιηγητής ζητά μία σελίδα από τον διακομιστή. Τα cookies μπορεί να είναι είτε “μόνιμα” ή cookies “σύνδεσης”: ένα μόνιμο cookie αποθηκεύεται σε έναν περιηγητή και παραμένει σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης του, εκτός αν διαγραφεί νωρίτερα από τον χρήστη, ένα cookie σύνδεσης, από την άλλη, θα λήξει με το τέλος της σύνδεσης του χρήστη, όταν κλείσει ο περιηγητής. Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να ταυτοποιήσουν το χρήστη αλλά τα προσωπικά δεδομένα σας που διατηρούμε μπορεί να συνδέονται με δεδομένα που αποθηκεύονται ή ανακτώνται από cookies. Χρησιμοποιούμε  cookies σύνδεσης και μόνιμα στον ιστότοπο μας. 

Τα ονόματα των cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπο μας και ο σκοπός χρήσης τους ορίζεται παρακάτω:

Χρησιμοποιούμε στον ιστότοπο μας Google Analytics και Adwords για να αναγνωρίζουμε έναν υπολογιστή όταν ένας χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα / να εντοπίσουμε τους χρήστες κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα / να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας / να αναλύσουμε τη χρήση της ιστοσελίδας / να διαχειριστούμε την ιστοσελίδα  / να προστατευτείτε από απάτη και να βελτιώσετε την προστασία της ιστοσελίδας / να προσωποποιήσουμε την ιστοσελίδα για κάθε χρήστη. 

Οι περισσότεροι περιηγητές σας επιτρέπουν να μη δεχτείτε cookies – για παράδειγμα:

 1.  
 1. Στον Internet Explorer (version 10) μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις για cookie που βρίσκονται πατώντας “Εργαλεία”, “Επιλογές Internet”, “Απόρρητο” και “Για Προχωρημένους” 
 2. Στο Firefox (version 24) μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies πατώντας “Εργαλεία,” “Επιλογές,” “Απόρρητο,” επιλέγοντας “Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό” από το μενού και αφαιρώντας την επιλογή “Αποδοχή cookies από ιστοτόπους” και 
 3. Στο Chrome (version 29), μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies αν μπείτε στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος” και πατώντας “Ρυθμίσεις”, “Προβολή σύνθετων ρυθμίσεων”, και “Ρυθμίσεις περιεχομένου” και επιλέγοντας “Αποκλεισμός ιστοτόπων από δεδομένα” κάτω από την επικεφαλίδα “Cookies”. 

Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοτόπων.  

Μπορείτε να διαγράψετε cookies ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας – για παράδειγμα:

 1.  
 1. Στον Internet Explorer (version 10), θα πρέπει να διαγράψετε χειροκίνητα τα αρχεία των cookie (μπορείτε να βρείτε οδηγίες στο http://support.microsoft.com/kb/278835 ); 
 2. Στο Firefox (version 24), μπορείτε να διαγράψετε τα cookies πατώντας “Εργαλεία,” “Επιλογές,” και “Απόρρητο”, μετά επιλέγοντας “Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό”, πατώντας “Προβολή Cookies,” και “Αφαίρεση Όλων των Cookies” και 
 3. Στο Chrome (version 29), μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies μπαίνοντας στο μενού “Προσαρμογή και έλεγχος”, και πατώντας “Ρυθμίσεις”, “Προβολή Προσαρμοσμένων ρυθμίσεων” και “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης” και κατόπιν επιλέγοντας “Διαγραφή cookies και άλλων δεδομένων ιστοτόπου” προτού πατήσετε “Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης”. 

Η διαγραφή όλων των cookies θα έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργικότητα πολλών ιστοτόπων. 

Πολιτική Εμπιστευτικότητας 

Η nikoskaranikas.gr φροντίζει για την ασφάλεια, την αξιοπιστία και το σεβασμό στον Πελάτη. Η προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων σας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για το λόγο αυτό η nikoskaranikas.gr γνωρίζει στους επισκέπτες της τα εξής: 

Η ιστοσελίδα της nikoskaranikas.gr είναι καθαρά και μόνο ένα σύστημα επικοινωνίας με το κοινό, το οποίο παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μας μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα nikoskaranikas.gr και να ενημερώνονται για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει και τις σημαντικές ανακοινώσεις, χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία. 

To πρόγραμμα της ιστοσελίδας nikoskaranikas.gr είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται από εσάς και υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στον χειρισμό πληροφοριών των Πελατών, θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση αιτημάτων του Πελάτη. 

Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας συμβάσεως θα εφαρμόζεται το Ελληνικό δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης των Τρικάλων.